Có 1 kết quả:

xuè mài fèn zhāng ㄒㄩㄝˋ ㄇㄞˋ ㄈㄣˋ ㄓㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. blood vessels swell wide (idiom)
(2) fig. one's blood runs quicker
(3) to be excited