Có 1 kết quả:

xuè yī

1/1

xuè yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bloody garment