Có 1 kết quả:

xuè xiàng

1/1

xuè xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hemogram
(2) picture of blood used in medical research