Có 1 kết quả:

xuè bǐng

1/1

xuè bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blood clot
(2) coagulated blood