Có 1 kết quả:

xíng wàn lǐ lù shèng dú wàn juǎn shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

to travel a thousand miles beats reading a thousand books