Có 1 kết quả:

xíng bù gēng míng , zuò bù gǎi xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) I am who I am (and I'm not ashamed)
(2) fig. to be proud of one's name and stand by one's actions