Có 1 kết quả:

xíng shǐ zhí quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

to exercise power