Có 1 kết quả:

xìng xiá zhàng yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be chivalrous