Có 1 kết quả:

xíng jūn

1/1

xíng jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a march (army)
(2) to march