Có 1 kết quả:

xíng dòng huǎn màn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lagging
(2) slow to move
(3) tardy