Có 1 kết quả:

xíng qiān lǐ lù , dú wàn juàn shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 行萬里路,讀萬卷書|行万里路,读万卷书[xing2 wan4 li3 lu4 , du2 wan4 juan4 shu1]