Có 1 kết quả:

xíng zhèng mìng lìng

1/1

xíng zhèng mìng lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

executive order