Có 1 kết quả:

xíng zhèng zǒng chú

1/1

Từ điển Trung-Anh

executive chef