Có 1 kết quả:

xíng bǎi lǐ zhě bàn jiǔ shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. ninety li is merely a half of a hundred li journey (idiom)
(2) fig. the closer one is to completing a task, the tougher it gets
(3) a task is not done until it's done