Có 1 kết quả:

xíng sè cōng cōng

1/1

xíng sè cōng cōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hurried
(2) in a haste

Một số bài thơ có sử dụng