Có 1 kết quả:

xíng jūn chuáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) camp bed
(2) bivouac