Có 1 kết quả:

yǎn shēng chǎn pǐn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) derivative product
(2) derivative (in finance)