Có 1 kết quả:

yǎn shēng wù

1/1

yǎn shēng wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a derivative (complex product derived from simpler source material)