Có 1 kết quả:

xián jiē

1/1

xián jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to join together
(2) to combine