Có 1 kết quả:

jiē tóu xiàng wěi

1/1

Từ điển Trung-Anh

top of streets, bottom of alleys (idiom); everywhere in the city