Có 1 kết quả:

jiē xiàng

1/1

jiē xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) streets and alleys
(2) street
(3) alley