Có 1 kết quả:

jiē tán xiàng yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

the talk of the town (idiom)