Có 1 kết quả:

wèi xīng dǎo háng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) satellite navigation
(2) sat-nav