Có 1 kết quả:

chōng duàn céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) thrust fault (geology)
(2) compression fault