Có 1 kết quả:

héng qíng zhuó lǐ

1/1

héng qíng zhuó lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to weight the matter and deliberate the reason (idiom); to weigh and consider
(2) to deliberate