Có 1 kết quả:

héng zhuó

1/1

héng zhuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to weigh and consider
(2) to deliberate
(3) short form of idiom 衡情酌理