Có 1 kết quả:

héng liáng

1/1

héng liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to weigh
(2) to examine
(3) to consider