Có 1 kết quả:

yī guān chǔ chǔ

1/1

yī guān chǔ chǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) immaculately dressed
(2) well-groomed
(3) dapper