Có 1 kết quả:

yī jiā

1/1

yī jiā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clothespin
(2) clothes peg

Một số bài thơ có sử dụng