Có 1 kết quả:

yī liào

1/1

yī liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

material for clothing