Có 1 kết quả:

yī guì

1/1

yī guì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wardrobe
(2) armoire
(3) CL:個|个[ge4]