Có 1 kết quả:

yī wù

1/1

yī wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clothing
(2) clothing and other personal items