Có 1 kết quả:

yī wù guì

1/1

yī wù guì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) locker
(2) lockable compartment