Có 1 kết quả:

yī jiǎo

1/1

yī jiǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

corner of the lower hem of a jacket etc