Có 1 kết quả:

yì jǐn huán xiāng ㄧˋ ㄐㄧㄣˇ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to come back to one's hometown in silken robes (idiom); to return in glory