Có 1 kết quả:

yī shí zhù xíng

1/1

yī shí zhù xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

clothing, food, housing and transport (idiom); people's basic needs