Có 1 kết quả:

yī shí fù mǔ

1/1

yī shí fù mǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the people one depends upon for one's livelihood
(2) one's bread and butter