Có 1 kết quả:

yī yú

1/1

yī yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

silverfish (Lepisma saccharina)