Có 1 kết quả:

bǔ xí bān

1/1

bǔ xí bān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cram class
(2) cram school
(3) evening classes