Có 1 kết quả:

bǔ cháng

1/1

bǔ cháng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to compensate
(2) to make up