Có 1 kết quả:

bǔ yǎng

1/1

bǔ yǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take a tonic or nourishing food to build up one's health