Có 1 kết quả:

bǔ yá

1/1

bǔ yá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fill a tooth (cavity)
(2) to have a tooth filled
(3) a dental filling