Có 1 kết quả:

bǔ shuì

1/1

bǔ shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pay a tax one has evaded
(2) to pay an overdue tax