Có 1 kết quả:

bǔ zhuì

1/1

bǔ zhuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mend (clothes)
(2) to patch