Có 1 kết quả:

bǔ zú

1/1

bǔ zú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bring up to full strength
(2) to make up a deficiency
(3) to fill (a vacancy, gap etc)