Có 1 kết quả:

biǎo zǐ mèi

1/1

biǎo zǐ mèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) father's sister's daughters
(2) maternal female cousin