Có 1 kết quả:

biǎo céng

1/1

biǎo céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

surface layer