Có 1 kết quả:

biǎo zhāng

1/1

biǎo zhāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to honor
(2) to commend
(3) to cite (in dispatches)