Có 1 kết quả:

biǎo wēn

1/1

biǎo wēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

surface temperature