Có 1 kết quả:

biǎo yǎn guò huǒ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to overact
(2) to overdo one's part